FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Documents Post date
आ.व.२०७८।०७९ मा सा.सु. भत्ता लाभग्राहीको विववरण PDF icon वडा नं.१ प्रभु बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. २ प्रभु बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ३ कुमारी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ४ कुमारी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ५ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ६ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ७ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ८ लक्ष्मी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ९ लक्ष्मी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. १० सिद्दार्थ बैंक.pdf, PDF icon वडा नं ११ लक्ष्मी बैंक.pdf 1 month 3 weeks ago
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी सूचना । PDF icon suchna.pdf 2 months 1 week ago
पुनर्वास न.पा. वडा नं.५,६ र ७ को सा.सु.भत्ता वितरणको लागी एन.एम.बि.बैंक सँगको सम्झौता २०७८ ०७९ PDF icon पुनर्वास न.पा. वडा नं.५,६ र ७ को सा.सु.भत्ता वितरणको लागी एन.एम.बि.बैंक सँगको सम्झौता २०७८ ०७९.pdf 12 months 4 days ago
पुनर्वास न.पा. वडा नं.५,६ र ७ को सा.सु.भत्ता वितरणको लागी एन.एम.बि.बैंक सँग भएको सम्झौता २०७८ ०७९ 12 months 4 days ago
वडा नं. ३ र ४ को सा.सु.का.भत्ता वितरणको लागी कुमारी बैक,पुनर्वास शाखा सँग भएको सम्झौता-पत्र २०७८/०७९ 1 year 4 weeks ago
सा.सु.का.लाभग्राही नविकरण (श्रावण-कार्तिक सम्ममा) नभएमा PDF icon नविकरण नभएको पत्र.pdf 1 year 8 months ago
अभिलेख कायम गर्ने सम्बन्धमा 1 year 8 months ago
सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७५ सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि,२०७६ PDF icon सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५.pdf, PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf, PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ categoryForLocalLEvel.pdf 2 years 3 months ago
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ PDF icon सा.सु.का.दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन 2076 077 2.pdf 2 years 4 months ago
वडा नं.११को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न लक्ष्मी बैंक सँग भएको सम्झौता नविकरण PDF icon वडा नं.११को सा.सु.का.भत्ता वितरण गर्न लक्ष्मी बैंक सँगको सम्झौता नविकरण २०७६।१०।०५.pdf 2 years 8 months ago

Pages