FAQs Complain Problems

Social Security

Document Post date
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प.प.नविकरण सम्बन्धमा PDF icon आगामी आ.व. देखी सा.सु.का.भत्ताको परिचयपत्र भाद्र मसान्त सम्ममा नविकरण गराई सक्ने 1 year 6 months ago
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धी स्पष्टता PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धी स्पष्टता.pdf 1 year 6 months ago
सा.सु.का.भत्ता २०७९/८०को प्रथम त्रैमासिक भुक्तानी विवरण (२०७९।०५।३१सम्ममा नविकरण भएका) PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-५ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-६ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-७ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-८ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-९ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-१० .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-११ .pdf 1 year 7 months ago
सा.सु.का.भत्ता २०७९/८०को प्रथम त्रैमासिक भुक्तानी विवरण (२०७९।०५।३१सम्ममा नविकरण भएका) PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-१ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-२ .pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-३.pdf, PDF icon सा.सु.का.भत्ता २०७९ ०८०को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण वडा नं-४ .pdf 1 year 7 months ago
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको विवरण २०७८।७९ PDF icon वडा नं.१ प्रभु बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. २ प्रभु बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ३ कुमारी बैंक_1.pdf, PDF icon वडा नं. ४ कुमारी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ५ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ६ एन एम बी बैंक_2.pdf, PDF icon वडा नं. ७ एन एम बी बैंक_1.pdf, PDF icon वडा नं. ८ लक्ष्मी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ९ लक्ष्मी बैंक_1.pdf, PDF icon वडा नं. १० सिद्दार्थ बैंक.pdf, PDF icon वडा नं ११ लक्ष्मी बैंक.pdf 1 year 10 months ago
आ.व.२०७८।०७९ मा सा.सु. भत्ता लाभग्राहीको विववरण PDF icon वडा नं.१ प्रभु बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. २ प्रभु बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ३ कुमारी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ४ कुमारी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ५ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ६ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ७ एन एम बी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ८ लक्ष्मी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. ९ लक्ष्मी बैंक.pdf, PDF icon वडा नं. १० सिद्दार्थ बैंक.pdf, PDF icon वडा नं ११ लक्ष्मी बैंक.pdf 1 year 10 months ago
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी सूचना । PDF icon suchna.pdf 1 year 11 months ago
पुनर्वास न.पा. वडा नं.५,६ र ७ को सा.सु.भत्ता वितरणको लागी एन.एम.बि.बैंक सँगको सम्झौता २०७८ ०७९ PDF icon पुनर्वास न.पा. वडा नं.५,६ र ७ को सा.सु.भत्ता वितरणको लागी एन.एम.बि.बैंक सँगको सम्झौता २०७८ ०७९.pdf 2 years 8 months ago
पुनर्वास न.पा. वडा नं.५,६ र ७ को सा.सु.भत्ता वितरणको लागी एन.एम.बि.बैंक सँग भएको सम्झौता २०७८ ०७९ 2 years 8 months ago
वडा नं. ३ र ४ को सा.सु.का.भत्ता वितरणको लागी कुमारी बैक,पुनर्वास शाखा सँग भएको सम्झौता-पत्र २०७८/०७९ 2 years 9 months ago

Pages