FAQs Complain Problems

Social Security

Document Post date
आ.व.२०७४।०७५मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र लगत कट्टी भएका लाभग्राही हरुको विवरण PDF icon आ.व.२०७४ ०७५ मा पुनर्वास न.पा.वाट सा.सु.का.भत्ता पाउने लाभ ग्राहीहरुको विवरण.pdf 4 years 1 month ago
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ PDF icon SocialSecurityGuideline2075.pdf 4 years 5 months ago
NIC ASIA BANK सँगको सम्झौता PDF icon NIC ASIIA BANK सँगको सम्झौता.pdf 4 years 7 months ago
सिद्धार्थ बैंक सम्झौता PDF icon सिद्धार्थ बैंक सम्झौता पत्र jpg.pdf 4 years 8 months ago
लक्ष्मी बैंक सम्झौता PDF icon लक्ष्मी बैंक सम्झौता पत्र.pdf 4 years 8 months ago
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७२ को अनुसूची-१ मा थप दलित जाती PDF icon SASU.pdf 6 years 6 days ago
लगत कट्टी भएका सा.सु.का.लाभग्राहीहरुको नामावली PDF icon लगत कट्टी भएका सा.सु.का.लाभग्राहीहरुको नामावली.pdf 6 years 2 weeks ago
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon नयाँ निवेदन र नविकरण गर्ने सुचना २०७३.pdf 6 years 6 months ago

Pages