प्रस्तावित घर नक्सा पास सम्बन्धि जारी भएको १५ दिने सूचना |