FAQs Complain Problems

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

  • १ .निवेदन पत्र र आमा/बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |
  • २.जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
  • ३.बसाई सराई आएको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |
  • ४. दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति |
  • ५. कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस |
  • ६.प्रतिलिपिको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपी