FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व‍-मूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।

यो लिङ्क मा क्लिक गरेर नतिजा हेर्न सिकिन्छ ।  https://lisa.mofaga.gov.np/home

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.