FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

कक्षा ८ को आवेदन फाराम तथा प्रयोगात्मक अंक सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

4 months 3 weeks ago

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ८ को परीक्षाको समयतालिका

4 months 1 week ago

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र

4 months 1 week ago

उत्क्रष्ठ विद्यालयलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना |

4 months 1 week ago

सहजिकरणका लागि इच्छुक व्यक्तिले विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

4 months 1 week ago

छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

4 months 1 week ago

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद थप गरिएको बारे |

4 months 1 week ago

कक्षा ८ को प्रस्तावित ग्रेडसिटको नमुना २०७६

4 months 5 days ago

शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

2 months 2 weeks ago

शिक्षकको तलब र हाजिरी सम्बन्धी फारामको नमुना

4 weeks 14 hours ago

Pages